To Bethlehem Painted ceramic : £750

To Bethlehem


© Sarah Cunnington 2013